تحصیلات تکمیلی
1398/9/18 دوشنبه
قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 98
زمان ثبت نام غیرحضوري پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور

.

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 98

زمان ثبت نام غیرحضوري پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور
ضمن تبریک قبولی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزمون سراسري 98 ، به استحضار می رساند: تاریخ
شروع ثبت نام غیرحضوري(اینترنتی) پذیرفته شدگان از طریق سیستم جامع گلستان از تاریخ 12 لغایت 17 آذرماه سال
جاري است.
و حجم هر تصویر حداکثر 250 jpeg یا jpg توصیه می شود پذیرفته شدگان عزیز، تصویر مدارك ذیل را با فرم
بارگذاري شود: reg.pnu.ac.ir کیلوبایت در سامانه آموزشی ( گلستان ) به آدرس
مدارك لازم:
-1 تصویر صفحه اول / صفحه توضیحات شناسنامه
-2 پشت و روي کارت ملی
3 با زمینه روشن × -3 عکس 4
۴ - اصل مدرك کارشناسی
-5 دارندگان مدرك کارشناسی ناپیوسته لازم است اصل مدرك کاردانی را ارائه نمایند.
-6 مدرك مشخص کننده نظام وظیفه(ویژه آقایان(
-7 تاییدیه سهمیه فقط براي استفاده کنندگان از سهمیه
98 انتخاب / ضمنا پذیرفته شدگانی که داراي کد قبولی قبلی در شهریور و مهر 98 دانشگاه پیام نور بوده و در نیمسال اول 99
98 در رشته / محل جدید فعال می گردد. / واحد نموده اند نیازي به ثبت نام غیر حضوري ندارند و و در نیمسال دوم 99
لازم به ذکر است، براي پذیرفته شدگانی که براي اولین بار قبول شده یا داراي کد قبولی قبلی سایر دانشگاه ها میباشند و
درمرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته شدهاند، ثبت نام به صورت غیرحضوري در سامانه آموزشی گلستان صورت میپذیرد و پس از
98 ) مطابق تقویم آموزشی) فراهم میشود. - پذیرش حضوري امکان ثبتنام و انتخاب واحد در نیمسال دوم 99
پذیرفته شدگانی که کد قبولی قبلی آنها دانشگاه پیام نور میباشد و در رشته /محلهاي جدید فعال شدهاند میتوانند براي
98 ثبت نام و انتخاب واحد (مطابق تقویم آموزشی) نمایند. - نیمسال دوم 99
98 به قوت خود باقی است. - بدیهی است ثبت نام و انتخاب واحد آنها در نیمسال اول 99

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر